Holistik Tıp ( Bütüncül Tıp ) – HOLISTIC MEDICINE

23 Ekim 2017
bütüncül tıp

Holistik tıp bütüncül tıp adıyla da bilinir. Sağ­lık ve hastalığın psikolojik, ailesel, toplumsal, etik, ruhsal ve aynı zamanda biyolojik boyut­larıyla ilgilenir. Bireyi bedenen, zihnen, ruhen ve duygusal bakımdan bir bütün olarak ele alır. Binlerce yıllık geçmişe dayanan bir tıbbi felsefedir.

Newtoncu bilimsel paradigma doğa bilimle­ri ve pozitif bilimlerde ilerlemeye yol açarak modernitenin doğmasına katkıda bulunmuş­tur. Tıp alanında ise allopatik tıp modern batı tıbbına evrilmiştir. 20. yüzyılın başlarında ku­antum mekaniği ve Einstein’ın görelilik teorisi ile Newton fiziğinin ötesine geçilmiştir. Böy­lece doğa bilimleri ve pozitif bilimlerde yeni bir paradigma ile post-modern algılamalar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda holistik tedavi yaklaşımları yeni paradigma ile daha uyumlu kabul edilmeye başlanmıştır.

Holistik yaklaşıma göre kendine has beden, zihin ve ruhtan oluştuğu için her birey ayrı bir şekilde tedavi edilir. Holistik tıpçılar aynı tanıdaki hastaların tamamen farklı tedavi yak­laşımlarına ihtiyaç duyabileceğini savunurlar.

Holistik tıpta her kişinin kendi sağlığı ile ilgili sorumlulukları vardır. Kişisel alışkanlıklarımız, davranışlarımız ve hayat tarzlarımızın kronik, stresle ilişkili hastalıkların ortaya çıkmasındaki katkıları bilinmektedir. Holistik tıpçı hastanın içindeki tedavi edici gücü harekete geçirir, yani Hipokrat’ın tanımladığı gibi “doğanın iyi­leştirici gücü”nü uyarır. Kan basıncını kontrol etmek, kalp hızını ve bağırsak hareketlerini yavaşlatmak, migren başağrısını ve kronik ağrıyı gidermek için hastalarını biofeedback, meditasyon, yoga ve oto-hipnoz gibi birtakım zihinsel uygulamalara yönlendirebilirler.

Bütüncül şifa ilkesi, beden, zihin, ruh ve duy­guları dengelemektir; böylece kişinin tüm var­lığı sorunsuz çalışır. Yapılacak olan tedavi hem bedeni hem ruhsal durumu hem de enerji düzeylerini regüle etmelidir.

Holistik tıp yaklaşımı sadece hastalığı tedavi etmek değil, sağlıklı durumda da denge halini korumayı hedefler. Sağlıklı yaşamın teşviki ve sağlıklı dönemdeyken hastalığın önlenmesi için de yaklaşımlar mevcuttur.

Holistik tıp uygulayıcısı modern batı tıbbında­kinden farklı çeşitli teşhis ve tedavi yöntem­lerini de kullanır. Örneğin depresyonu tedavi etmeye çalışan holistik tıp hekimi antidepre­san ilaçlardan ziyade psikoterapi ve aerobik egzersizi hastasına önerme eğilimindedir.

Holistik veya bütüncül tıp ifadesi çoğunlukla alternatif, tamamlayıcı, integratif tıp gibi isim­lerle de anılmaktadır. Ancak bu yöntemler ho­listik tıp çatısı altında değerlendirilebilir, aynı şey değildir. Holistik tıp bireyi bütüncül ele alan bir tarzdır.

Holistik yaklaşımda tamamlayıcı tıp yöntemleri tek başına veya modern tıp yöntemle­rine ek olarak kullanılabilir. Bu tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında geleneksel çin tıbbı (akupunktur), herbal (bitkisel) tedaviler, ho­meopati, manuel terapi, nöral terapi, zihin ve beden egzersizleri (yoga, tai-chi vs.) sayılabilir. Doğu tıbbı bütüncüldür; tedavide organ ve organla ilişkili psikolojik sorun çözümlenmeye çalışılır. Böbreklerinizle ilgili bir sıkıntınız varsa korkulu, dalağınızla ilgili bir mesele varsa kötü şeyler olacakmış gibi kaygılı bir yapınız var de­mektir. Modern tıp ise her problemi diğerin­den izole olarak düşünür ve nispeten mekanik bir bakış açısı vardır. Modern tıp sağlığı hasta­lıktan net olarak ayırır. Doğu tıbbındaysa, sağ­lık bedenen ve ruhen denge durumu, hastalık ise dengenin bozulması olarak değerlendirilir.

Ben hekim olarak farklı bilimsel paradigma­lara dayanmasına rağmen, modern tıp ve holistik tıbbın bağdaşamayacağını değil, ta­mamlayıcı olduğu görüşünü savunan taraf­tayım. Nöralterapi modern tıptan köken alıp gelişmiştir ancak holistik yaklaşımı esas alan bir tedavi yöntemidir. İnsan bedeninin fizyo­anatomisine bakıldığında, binlerce kilometre uzunluğundaki aynı vejetatif sinir ağı, kan damarı ağı ve fasya ağının bütün organ sis­temlerini sarması bütüncüllüğün bilimsel da­yanaklarından birisi olarak düşünülebilir. Tüm hücrelerimiz bütünün hizmetinde bulunan bir organizma gibi çalışmaktadırlar.

Ekonometri Ağustos 2017


HOLISTIC MEDICINE

Holistic medicine is concerned with psycho­logical, familial, social, ethical, spiritual and also biological dimensions of health and di­sease. It approaches an individual as a whole physically, mentally, spiritually and emotio­nally. It is a medical philosophy which has a history of thousands of years.

Newtonian scientific paradigm gave rise to modernity by resulting in progression in na­tural and exact sciences; and in the field of medicine, allopathic medicine evolved into modern western medicine. In the begin­nings of 20th century, replacing Newtonian physics with quantum mechanics and rela­tivity theory of Einstein resulted in a para­digm shift in natural and exact sciences. This shift bred post-modern perceptions. In this context, holistic treatment approaches star­ted to get accepted more compatible with the new paradigm.

According to holistic approach, every indi­vidual is treated differently because they have a unique body, mind and spirit. Holis­tic doctors argue for the possibility that the patients with the same diagnosis may need a completely different treatment approach.

Every individual has their own responsibi­lity about their health according to holistic medicine. Personal habits, behaviors and life styles are known to be contributive to the emergence of chronic and stress rela­ted diseases. Holistic doctors activate the healing power in the patient; that is to say, it stimulates “the healing power of the na­ture” as Hippocrates defines. They may gui­de people to a number of mental practices such as bio-feedback, meditation, yoga and auto-hypnosis in order to check blood pres­sure, to decelerate heart rate and bowel mo­vements, to reduce migraine headaches and chronical pain.

Holistic healing principle is balancing the body, the mind, the spirit and the emotions so that the whole existence of the person functions smoothly. The treatment plan should regulate the body, the spiritual state and energy levels- all of these.

Holistic healing principle aims not only treating the disease but also maintaining the state of balance when healthy.There are also approaches for encouragement of healthy life and prevention of disease during healthy life. Holistic medicine practitioners also use various diagnosis and treatment methods different than the ones in the modern wes­tern medicine. For example, a holistic medi­cine doctor who is trying to cure depression, is inclined to suggest psychotherapy and ae­robic exercises rather than antidepressants.

Holistic medicine is often called as alterna­tive medicine, complementary medicine, in­tegrative medicine… etc. While these met­hods can fall under holistic medicine, they are not the same thing. Holistic medicine is a style which evaluates individuals as a whole.

In holistic approach, complementary medi­cine methods can be used alone or in ad­dition to modern medicine methods. These complementary medicine methods can be exemplified by acupuncture, herbal treat­ments, homeopathy, manual therapy, neu­ral therapy, mental and physical exercises (yoga, tai-chi… etc.).

Eastern medicine is holistic; it tries to anal­yze organs and the psychological problem related to the organs. A problem related to kidneys means you are fearful; an issue about the spleen means you have an anxi­ous personality as if something bad is go­ing to happen. However, modern medicine thinks of problems isolated from each other; and it has a slightly mechanical perspective. Modern medicine separates illness and he­alth sharply while in eastern medicine, he­alth is evaluated as the physical and spiritual balance; and illness is the disturbance of the balance.

Even though they are based on different scientific paradigms, as a doctor, I am one of those who believe that modern and holistic medicine are not incompatible but they are complementary. Neural therapy roots from modern medicine but it is a complementary field which is based on holistic approach. When the physio-anatomy of the human body is observed, thousands of kilometers long vegetative neural network, blood ves­sel network, fascia network can be thought of as one of the scientific foundations of ho­lism. All of our cells work like an organism serving to the whole.

Ekonometri Ağustos 2017